Japanische Holzschnittbücher

   
       
   
       
Shimomura Gyokko :
Genroku kosode Shikishimagata / Techniker: Ofuji Yonejiro, Tadokoro Rikimatsu : Honda Unkin-do, 1905. - 10 Bl. . - (Shikishimagata ; 8)